Shōbai hyaku monogatari hitokuse banashi (商売百物語一癖話)

Fukko, Kasuganoya (春日舍復古)