Fang Zhengxue xian sheng xun zhi zhai ji (方正學先生遜志齋集)

Fang, Xiaoru, 1357-1402 (方孝孺, 1357-1402); Zhang Shaoqian (張紹謙;); Lu Yan, um 1698 (盧演)