Shin hanatsumi (新華摘)

Matsumura, Goshun (松村月溪); Yosa, Buson (与謝蕪村)