Shinpen kinbeibai (新編金瓶梅); 2

Kyokutei, Bakin Takizawa, Okukuni (曲亭馬琴 瀧澤興邦); Utagawa, Kuniyasu (歌川國安)