Xin bian gu jin shi wen lei ju (新編古今事文類聚); 1

Fu, Dayong, Yuan; Zhu, Yuan, Ming (祝淵); Zhu, Mu, 13. Jh. (祝穆)

Xin bian gu jin shi wen lei ju (新編古今事文類聚); 2

Fu, Dayong, Yuan; Zhu, Yuan, Ming (祝淵); Zhu, Mu, 13. Jh. (祝穆)

Xin bian gu jin shi wen lei ju (新編古今事文類聚); 3

Fu, Dayong, Yuan; Zhu, Yuan, Ming (祝淵); Zhu, Mu, 13. Jh. (祝穆)

Xin bian gu jin shi wen lei ju (新編古今事文類聚); 4

Fu, Dayong, Yuan; Zhu, Yuan, Ming (祝淵); Zhu, Mu, 13. Jh. (祝穆)

Xin bian gu jin shi wen lei ju (新編古今事文類聚); 5

Fu, Dayong, Yuan; Zhu, Yuan, Ming (祝淵); Zhu, Mu, 13. Jh. (祝穆)

Xin bian gu jin shi wen lei ju (新編古今事文類聚); 6

Fu, Dayong, Yuan; Zhu, Yuan, Ming (祝淵); Zhu, Mu, 13. Jh. (祝穆)

Xin bian gu jin shi wen lei ju (新編古今事文類聚); 7

Fu, Dayong, Yuan; Zhu, Yuan, Ming (祝淵); Zhu, Mu, 13. Jh. (祝穆)

Xin bian gu jin shi wen lei ju (新編古今事文類聚); 8

Fu, Dayong, Yuan; Zhu, Yuan, Ming (祝淵); Zhu, Mu, 13. Jh. (祝穆)

Xin bian gu jin shi wen lei ju (新編古今事文類聚); 9

Fu, Dayong, Yuan; Zhu, Yuan, Ming (祝淵); Zhu, Mu, 13. Jh. (祝穆)

Xin bian gu jin shi wen lei ju (新編古今事文類聚); 10

Fu, Dayong, Yuan; Zhu, Yuan, Ming (祝淵); Zhu, Mu, 13. Jh. (祝穆)