Wen xuan (文選); 5

Xiao, Tong, 501-531 (蕭統); Li, Shan, um 689 (李善)

Wen xuan (文選); 4

Xiao, Tong, 501-531 (蕭統); Li, Shan, um 689 (李善)

Wen xuan (文選); 2

Xiao, Tong, 501-531 (蕭統); Li, Shan, um 689 (李善)

Chong ke Zhaoming wen xuan (重刻昭明文選); 1

Xiao, Tong, 501-531 (蕭統, 501-531); Li, Shan, ? – 689

Wen xuan (文選); 3

Xiao, Tong, 501-531 (蕭統); Li, Shan, um 689 (李善)

Xi Han wen xuan (西漢文選)

Chu, Xin (儲欣); Chu, Zhi (儲芝)

Wen xuan (文選); 1

Xiao, Tong, 501-531 (蕭統); Li, Shan, um 689 (李善)

Chong ke Zhaoming wen xuan (重刻昭明文選); 2

Xiao, Tong, 501-531 (蕭統, 501-531); Li, Shan, ? – 689

Hyōen monzen bōkun taizen (評苑文選傍訓大全)

Wang Hsiang-chi'en