Wen xian zheng cun lu (文獻徵存錄)

Wang, Zao, 19th cent (王藻); Qian, Lin, jin shi 1808 (錢林, jin shi 1808)