Jin shu (晉書); 2

Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉); Fang, Xuanling, 578-648 (房玄齡)

Jin shu (晉書); 3

Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉); Fang, Xuanling, 578-648 (房玄齡)

Jin shu (晉書); 1

Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉); Fang, Xuanling, 578-648 (房玄齡)

Guanzi (管子)

Liu, Ji, js 1490 (劉續); Zhu, Changchun, js 1583 (朱長春); Fang, Xuanling, 578-648 (房玄齡)