Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 3

Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌); Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 6

Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌); Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 4

Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌); Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 1

Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌); Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 7

Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌); Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582)