Yu ti mian hua tu (御題棉花圖)

Qing Shengzu, China, Kaiser (清聖祖); Qianlong (乾隆); Fang, Guancheng, 1698-1768 (方觀承, 1698-1768)