Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 8

Fuheng, - 1770 (傅恒)

Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 1

Fuheng, - 1770 (傅恒)

Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 2

Fuheng, - 1770 (傅恒)

Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 3

Fuheng, - 1770 (傅恒)

Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 4

Fuheng, - 1770 (傅恒)

Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 5

Fuheng, - 1770 (傅恒)

Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 6

Fuheng, - 1770 (傅恒)

Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 7

Fuheng, - 1770 (傅恒)