Go-seibai shikimokushō (御成敗式目抄)

Kiyohara, Nobukata (清原宣賢)