Huang di jing shi su wen he bian (黃帝經世素問合編)

Zhang, Yin'an (張隱菴)