Zi shi jing hua (子史精華); 1

Yunlu, 1695 1767 (允祿); Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉)

Zi shi jing hua (子史精華); 2

Yunlu, 1695 1767 (允祿); Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉)

Zi shi jing hua (子史精華); 3

Yunlu, 1695 1767 (允祿); Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉)

Zi shi jing hua (子史精華); 4

Yunlu, 1695 1767 (允祿); Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉)

Zi shi jing hua (子史精華); 5

Yunlu, 1695 1767 (允祿); Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉)

Zi shi jing hua (子史精華); 6

Yunlu, 1695 1767 (允祿); Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉)

Zi shi jing hua (子史精華); 7

Yunlu, 1695 1767 (允祿); Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉)

Zi shi jing hua (子史精華); 8

Yunlu, 1695 1767 (允祿); Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉)

Yu zhuan Zi zhi tong jian gang mu san bian (御撰資治通鑑綱目三編)

Zhang, Tingyu, 1672-1755 (張廷玉)

Zi zhi tong jian gang mu san bian (資治通鑑綱目三編)

Zhang, Tingyu, 1672-1755 (張廷玉)