Hong jian lu (弘簡錄); 4

Shao, Yuanping (邵遠平); Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565)

Hong jian lu (弘簡錄); 1

Shao, Yuanping (邵遠平); Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565)

Xu hong jian lu Yuan shi lei bian (續弘簡錄元史類編); 1

Shao, Yuanping, um 1676 (邵遠平, um 1676)

Xu hong jian lu Yuan shi lei bian (續弘簡錄元史類編); 2

Shao, Yuanping, um 1676 (邵遠平, um 1676)

Hong jian lu (弘簡錄); 3

Shao, Yuanping (邵遠平); Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565)

Hong jian lu (弘簡錄); 5

Shao, Yuanping (邵遠平); Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565)

Hong jian lu (弘簡錄); 6

Shao, Yuanping (邵遠平); Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565)

Hong jian lu (弘簡錄); 2

Shao, Yuanping (邵遠平); Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565)

Hong jian lu (弘簡錄); 8

Shao, Yuanping (邵遠平); Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565)

Hong jian lu (弘簡錄); 7

Shao, Yuanping (邵遠平); Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565)