Kenshuroku (建殊錄)

Yoshimasu, Tōdō (吉益東洞); Iwatani, Kyō