Kenshuroku (建殊錄)

Iwatani, Kyō; Yoshimasu, Tōdō (吉益東洞)