Bei shi (北史); 1

Li, Yanshou, 7th cent (李延壽, 7th cent); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Bei shi (北史); 2

Li, Yanshou, 7th cent (李延壽, 7th cent); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Bei shi (北史); 3

Li, Yanshou, 7th cent (李延壽, 7th cent); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Nan shi (南史); 1

Li, Yanshou, 7th cent (李延壽); Mao, Jin, 1599-1659

Nan shi (南史); 2

Li, Yanshou, 7th cent (李延壽); Mao, Jin, 1599-1659

Wan shan tong gui ji (萬善同歸集)

Yanshou (延壽); Hai chuang si, cang ban