Kang ji pu (康濟譜); 10

Pan, Youlong, Ming (潘游龍)

Kang ji pu (康濟譜); 6

Pan, Youlong, Ming (潘游龍)

Kang ji pu (康濟譜); 13

Pan, Youlong, Ming (潘游龍)

Kang ji pu (康濟譜); 5

Pan, Youlong, Ming (潘游龍)

Kang ji pu (康濟譜); 1

Pan, Youlong, Ming (潘游龍)

Kang ji pu (康濟譜); 11

Pan, Youlong, Ming (潘游龍)

Kang ji pu (康濟譜); 14

Pan, Youlong, Ming (潘游龍)

Kang ji pu (康濟譜); 9

Pan, Youlong, Ming (潘游龍)

Kang ji pu (康濟譜); 4

Pan, Youlong, Ming (潘游龍)

Kang ji pu (康濟譜); 12

Pan, Youlong, Ming (潘游龍)