Ping Tai ji lüe (平臺紀略)

Wang, Zhefu (王者輔); Lan, Dingyuan, 1680-1733 (藍鼎元, 1680-1733)