Ō-harae futo-norito-kō (大祓太祝詞考)

Hirata, Atsutane, 1776-1843 (平田篤胤)

Tama-dasuki (玉襷)

Hirata, Atsutane (平田篤胤)

Kōten bunʼi (皇典文彙)

Hirata, Atsutane, 1776-1843 (平田篤胤)

Ki-shin shin-ron (鬼神新論)

Hirata, Atsutane (平田篤胤)

Jindai keizu (神代系図)

Hirata, Atsutane, 1776-1843 (平田篤胤)

Koshichō (古史徴)

Hirata, Atsutane (平田篤胤)

Tama-dasuki (祝詞正訓)

Hirata, Atsutane, 1776-1843 (平田篤胤)