Xiao zhi lu (小知錄)

Lu, Fengzao, ju ren 1807 (陸鳳藻, ju ren 1807)