Ji ao shan fang shu ke xin zeng you xue gu shi qiong lin (寄傲山房塾課新增)幼學故事瓊林)

Cheng, Yunsheng, Qing (程允升); Zou, Shengmo, um 1760-1796 (鄒聖脉)