Ehon kōkyō (繪本孝經)

Katsushika, Hokusai, 1760-1849 (葛飾北齋)

Xiao zhong jing - BSB Cod.sin. 2 (孝忠經)

Kurz, Heinrich, 1805-1873

Jin dai mi shu (津逮秘書); 13

Mao, Jin (毛晉)

Xin ding xiao jing lun wen chao (新訂孝經論文鈔)

Wang, Ji, Qing (汪基)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 17

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 18

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 9

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 12

Mao, Jin (毛晉)

Titel