Zheng zi tong (正字通); 5

Wang, Fen; Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚)

Xin ji qian zi wen zi hui (新輯千字文字彙)

Zhou, Shifu (周實夫)

Zhuan zi hui (篆字彙); 1

Hu, Zhengzong; Fang, Zhengxiu (方正琇仝參); Tong, Shinan (佟世男)

Zhuan zi hui (篆字彙); 2

Hu, Zhengzong; Fang, Zhengxiu (方正琇仝參); Tong, Shinan (佟世男)

Zhuan zi hui (篆字彙); 2

Tong, Shinan (佟世男)

Zi hui (字彙); 3

Mei, Yingzuo, 16. Jh (梅膺祚)

Zi hui (字彙); 2

Mei, Yingzuo, 16. Jh (梅膺祚)

Zi hui (字彙); 1

Mei, Yingzuo, 16. Jh (梅膺祚)

Zi hui (字彙); 1

Mei, Yingzuo, 16. Jh (梅膺祚)

Zi hui (字彙); 1

Han, Tan, 1637 1704 (韓菼); Mei, Yingzuo, um 1570 1615 (梅膺祚)