Zi hui (字彙); 3

Mei, Yingzuo, 16. Jh (梅膺祚)

Zi hui (字彙); 2

Mei, Yingzuo, 16. Jh (梅膺祚)

Zi hui (字彙); 1

Mei, Yingzuo, 16. Jh (梅膺祚)

Zi hui (字彙); 1

Mei, Yingzuo, 16. Jh (梅膺祚)

Zi hui (字彙); 1

Han, Tan, 1637 1704 (韓菼); Mei, Yingzuo, um 1570 1615 (梅膺祚)

Zi hui (字彙); 2

Han, Tan, 1637 1704 (韓菼); Mei, Yingzuo, um 1570 1615 (梅膺祚)

Jiang hu fen yun chou shi quan shu (江湖分韻酬世全書)

Yao, Shimian, Qing (姚時勉)

Zi hui (字彙); 3

Han, Tan, 1637 1704 (韓菼); Mei, Yingzuo, um 1570 1615 (梅膺祚)

Zhuan zi hui (篆字彙); 1

Tong, Shinan (佟世男)

Zheng zi tong (正字通); 5

Wang, Fen; Mei, Yingzuo, um 1570-1615 Jh (梅膺祚)