Onna kyōkun chiyo no tsuru (女教訓千代の鶴)

Kimura Kyōsendō