Yi li zhi gui tu (奕理指歸圖)

Shi, Xiangxia, 1710-1771 (施襄夏, 1710-1771)

Yuanluo zhi yue (苑洛志樂)

Han, Bangqi, 1479-1555 (韓邦奇, 1479-1555)