Rokumotsu shinshi (六物新志)

Ōtsuki, Gentaku (大規玄沢); Suguta, Hakugen (杉田伯元)