Ō-harae futo-norito-kō (大祓太祝詞考)

Hirata, Atsutane, 1776-1843 (平田篤胤)