Da Ming yi tong zhi (大明一統志); 1

Wang Qishu, 1728-1799 (汪啟淑); Li, Xian, 1408-1466 u.a. (李賢)

Da Ming yi tong zhi (大明一統志); 9

Wang Qishu, 1728-1799 (汪啟淑); Li, Xian, 1408-1466 u.a. (李賢)

Da Ming yi tong zhi (大明一統志); 6

Wang Qishu, 1728-1799 (汪啟淑); Li, Xian, 1408-1466 u.a. (李賢)

Da Ming yi tong zhi (大明一統志); 3

Wang Qishu, 1728-1799 (汪啟淑); Li, Xian, 1408-1466 u.a. (李賢)

Da Ming yi tong zhi (大明一統志); 5

Wang Qishu, 1728-1799 (汪啟淑); Li, Xian, 1408-1466 u.a. (李賢)

Da Ming yi tong zhi (大明一統志); 2

Wang Qishu, 1728-1799 (汪啟淑); Li, Xian, 1408-1466 u.a. (李賢)

Da Ming yi tong zhi (大明一統志); 4

Wang Qishu, 1728-1799 (汪啟淑); Li, Xian, 1408-1466 u.a. (李賢)

Da Ming yi tong zhi (大明一統志); 7

Wang Qishu, 1728-1799 (汪啟淑); Li, Xian, 1408-1466 u.a. (李賢)

Da Ming yi tong zhi (大明一統志); 8

Wang Qishu, 1728-1799 (汪啟淑); Li, Xian, 1408-1466 u.a. (李賢)