Han Wei cong shu (漢魏叢書); 2

Wan, Mo, js1778 (王謨); He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮)

Han Wei cong shu (漢魏叢書); 3

Wang, Mo, js1778 (王謨); He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮)

Da Dai Li ji (大戴禮記)

Dai, De, Han (戴德); Lu, Bian (盧辯)

Cang shu shi san zhong (藏書十三種); 4

Zhu, Shi, 1665-1736 (朱軾, 1665-1736)