Cang shu shi san zhong (藏書十三種); 4

Zhu, Shi, 1665-1736 (朱軾, 1665-1736)

Han Wei cong shu (漢魏叢書); 3

He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮); Wang, Mo, js1778 (王謨)

Han Wei cong shu (漢魏叢書); 2

He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮); Wan, Mo, js1778 (王謨)

Da Dai Li ji (大戴禮記)

Lu, Bian (盧辯); Dai, De, Han (戴德)