Si shu da quan yin jie (四書大全引解); 5

Chen, Shiyuan; Deng, Shiyong (鄧世鏞); Deng, Zhulan (鄧柱瀾)

Si shu da quan yin jie (四書大全引解); 2

Chen, Shiyuan; Deng, Shiyong (鄧世鏞); Deng, Zhulan (鄧柱瀾)

Si shu da quan yin jie (四書大全引解); 3

Chen, Shiyuan; Deng, Shiyong (鄧世鏞); Deng, Zhulan (鄧柱瀾)

Si shu da quan yin jie (四書大全引解); 4

Chen, Shiyuan; Deng, Shiyong (鄧世鏞); Deng, Zhulan (鄧柱瀾)

Si shu da quan yin jie (四書大全引解); 1

Chen, Shiyuan; Deng, Shiyong (鄧世鏞); Deng, Zhulan (鄧柱瀾)