Sichuan tong zhi (四川通志); 8

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 17

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 12

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 13

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 5

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 20

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 18

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 9

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 14

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 3

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)