Sichuan tong zhi (四川通志); 9

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 14

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 3

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 6

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 2

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 10

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 15

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 7

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 1

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 19

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)