Wa-shū Yoshino-yama shōkei-zu (和州芳野山勝景図)

Kaibara, Ekiken (貝原益軒)