Tenchi banbutsu zōkaron (天地萬物造化論)

Wang, Pai (王柏); Chou, Yung Zhou Yung (周顒)

Tenkō chisatsuzu (天罡地煞圖)

Ch'en, Hung-shou (多胡, 逸齋); Watanabe, Kazan (周顒)