Shi lei fu (事類賦)

Wu, Shu, 947-1002 (吳淑); Hua, Linxiang (華麟祥)