Fu wen tang gang jian yi zhi lu (富文堂綱鑑易知錄); 1

Wu, Chengquan, um 1695-1711 (吳乘權)

Fu wen tang gang jian yi zhi lu (富文堂綱鑑易知錄); 2

Wu, Chengquan, um 1695-1711 (吳乘權)

Fu wen tang gang jian yi zhi lu (富文堂綱鑑易知錄); 3

Wu, Chengquan, um 1695-1711 (吳乘權)

Gang jian yi zhi lu (綱鑑易知錄); 1

Wu, Chengquan, fl. 1711 (吳乘權, fl. 1711)

Gang jian yi zhi lu (綱鑑易知錄); 2

Wu, Chengquan, fl. 1711 (吳乘權, fl. 1711)

Gang jian yi zhi lu (綱鑑易知錄); 3

Wu, Chengquan, fl. 1711 (吳乘權, fl. 1711)

Gang jian yi zhi lu (綱鑑易知錄); 4

Wu, Chengquan, fl. 1711 (吳乘權, fl. 1711)

Gang jian yi zhi lu (綱鑑易知錄); 5

Wu, Chengquan, fl. 1711 (吳乘權, fl. 1711)

Gang jian yi zhi lu (綱鑑易知錄); 6

Wu, Chengquan, fl. 1711 (吳乘權, fl. 1711)

Gang jian yi zhi lu (綱鑑易知錄); 7

Wu, Chengquan, fl. 1711 (吳乘權, fl. 1711)