Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 1

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Shi ji (史記); 1

Pei, Yin, um 438; Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉); Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C. (司馬遷)

Gu wen mei quan (古文眉詮); 1

Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍); Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀)

Shi ji lun wen (史記論文); 1

Wu, Xingzuo; Wu, Jiansi (吳見思); Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C. (司馬遷, ca. 145-ca. 86 B.C.)

Shi ji ping lin (史記評林); 1

Li, Guangjin (李光縉); Xiong Chongyu; Ling, Zhilong (凌稚隆)

Shi ji ping lin (史記評林); 2

Li, Guangjin (李光縉); Xiong Chongyu; Ling, Zhilong (凌稚隆)

Shi ji (史記); 2

Pei, Yin, um 438; Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉); Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C. (司馬遷)

Gu wen mei quan (古文眉詮); 2

Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍); Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀)

Shi ji lun wen (史記論文); 2

Wu, Xingzuo; Wu, Jiansi (吳見思); Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C. (司馬遷, ca. 145-ca. 86 B.C.)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 2

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Titel