Shi ji ping lin (史記評林); 1

Li, Guangjin (李光縉); Xiong Chongyu; Ling, Zhilong (凌稚隆)

Shi ji ping lin (史記評林); 2

Li, Guangjin (李光縉); Xiong Chongyu; Ling, Zhilong (凌稚隆)