Shi zi quan shu. [6], Han Feizi (十子全書. [6], 韓非子)

Wang Zixing (王子興)