Han Wei cong shu (漢魏叢書); 5

He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮); Wan, Mo, js1778 (王謨)

Han Wei cong shu (漢魏叢書); 7

He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮); Wang, Mo, js1778 (王謨)

Shi liu guo chun qiu (十六國春秋); 2

Tu Qiaosun; Xiang Linzhi (項琳之); Cui, Hong, um 496-525 (崔鴻, um 496-525)

Shi liu guo chun qiu (十六國春秋); 1

Tu Qiaosun; Xiang Linzhi (項琳之); Cui, Hong, um 496-525 (崔鴻, um 496-525)