Han Wei cong shu (漢魏叢書); 7

Wang, Mo, js1778 (王謨); He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮)

Han Wei cong shu (漢魏叢書); 5

Wan, Mo, js1778 (王謨); He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮)

Shi liu guo chun qiu (十六國春秋); 2

Cui, Hong, um 496-525 (崔鴻, um 496-525); Tu Qiaosun; Xiang Linzhi (項琳之)

Shi liu guo chun qiu (十六國春秋); 1

Cui, Hong, um 496-525 (崔鴻, um 496-525); Tu Qiaosun; Xiang Linzhi (項琳之)