Hokusai gashiki (北齋画式)

Katsushika, Hokuyō (葛飾北洋); Katsushika, Hokusai (葛飾北齋)