Shogaku tenmon shinanshō (初學天文指南鈔)

Baba, Nobutake (馬場信武)