Chu xue ba gu de zhu (初學八股得珠)

Xu, Xuan, Qing (徐瑄)