Ce fu yuan gui (册府元龜); 25

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 12

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 8

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 20

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 5

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 7

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 3

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 4

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 14

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 19

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)