Ce fu yuan gui (册府元龜); 21

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 4

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 24

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 9

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 3

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 19

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 16

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 14

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 6

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 17

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)