Rokumotsu shinshi (六物新志)

Suguta, Hakugen (杉田伯元); Ōtsuki, Gentaku (大規玄沢)