Liu shu fen lei (六書分類); 1

Zhou, Tianjian (周天健); Fu, Shiyao, 17./18. Jh. (傅世垚)

Liu shu fen lei (六書分類); 2

Zhou, Tianjian (周天健); Fu, Shiyao, 17./18. Jh. (傅世垚)

Liu shu fen lei (六書分類); 3

Zhou, Tianjian (周天健); Fu, Shiyao, 17./18. Jh. (傅世垚)