Yuan wen lei (元文類); 2

Wang Shoucheng (王守誠); Su Tianjue, 1294-1352 (蘇天爵)

Yuan wen lei (元文類); 1

Wang Shoucheng (王守誠); Su Tianjue, 1294-1352 (蘇天爵)