Ke tian xian zheng li zhi lun zeng zhu (刻天仙正理直論增註)

Wu, Shouxu (伍守虛); Wu, Shouyang (伍守陽)

Ke tian xian zheng li zhi lun zeng zhu (刻天仙正理直論增註)

Wu, Shouxu (伍守虛); Wu, Shouyang (伍守陽)