San fan ji shi ben mo (三藩紀事本末)

Yang, Lurong, 17./18. Jh (楊陸榮)