San cai tu hui (三才圖會); 8

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)